30.ctf.su

Stegano 300

Stegano
300
Gemorroy
Author: Vlad Roskov (vos)

Flag:


©oded by vos in 2009 and 2012. lol